Deze website is eigendom van:

"Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V."
C. Permekelaan 37
8490 Jabbeke
Telefoon: +32 50 81 52 58
Email: katleen@bemiddelingskantoor-lefever.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0701.610.403

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
scroll down
Katleen Lefever - Bemiddelingskantoor

Inleiding

Huidig document heeft als doel uit te leggen hoe het "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de zogenaamde “GDPR”, en alle wijzigingen hiervan.

Persoonsgegevens in de zin van deze Privacy policy worden gedefinieerd als: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

U wordt uitgenodigd om de Privacy policy grondig te lezen. Deze wordt regelmatig geactualiseerd.

Meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan bekomen worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor vragen m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u steeds met "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." contact opnemen, per post op het adres C. Permekelaan 37 8490 Jabbeke, per telefoon op +32 50 81 52 58 of per e-mail op katleen@bemiddelingskantoor-lefever.be.

 

Bescherming van de persoonsgegevens in de praktijk

Uw persoonsgegevens worden door "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." steeds met de meeste omzichtigheid en in veilige omstandigheden verwerkt.

Er wordt steeds gebruik gemaakt van softwarepakketten die regelmatig geüpdatet worden en de toegang tot de gegevens wordt beschermd door verschillende, geregeld wijzigende paswoorden.

De toegang tot het fysieke kantoor wordt beperkt tot bevoegde personen.

De technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zoals de antivirus, de firewalls, de toegangscontroles en de grondige selectie van medewerkers, personeel en leveranciers worden aangewend om ongeoorloofde toegang, verliezen of openbaarmakingen van uw gegevens te vermijden.

 

Rechten van de betrokkene

U heeft bepaalde rechten m.b.t. persoonsgegevens die door "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." verwerkt worden.

U kan deze rechten uitoefenen door middel van een gedateerde, ondertekende aanvraag, die u per post kan richten aan "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." per e-mail aan katleen@bemiddelingskantoor-lefever.be


A. Recht op informatie

Middels huidige Privacy policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." uw persoonsgegevens verkrijgt, behandelt en verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens door "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V."

U heeft het recht uw toestemming tot gegevensverwerking op eender welk moment in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot op het moment van de intrekking.

Voor vragen m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u steeds met "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." contact opnemen, per e-mail aan katleen@bemiddelingskantoor-lefever.be of per telefoon op +32 50 81 52 58


B. Recht van inzage

U heeft het recht om van "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden,
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens,
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties,
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen,
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij uzelf werden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens.

U kan "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." verzoeken u een kopie te bezorgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.


C. Recht op rectificatie

U heeft het recht om "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." te verzoeken rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of de u betreffende onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

"Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." zal aan dit verzoek binnen een termijn van 1 maand gevolg geven. Deze termijn van 1 maand kan met 2 maanden verlengd worden.

Zolang de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist en er een verzoek tot rectificatie in behandeling is, kan u "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." verzoeken de verwerking te beperken (helemaal niet verwerken, niet delen met derden...).


D. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U heeft het recht om "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verzoeken. "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." zal de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt,
 • u trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking,
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, * uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt,
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het Belgische recht neergelegde wettelijke verplichting.

Deze gevallen zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het Belgische recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang. Zo is "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." verplicht alle dossiers vijf jaar na afsluiting ervan bij te houden.
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


E. Recht van bezwaar

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens.

"Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


F. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." te verzoeken de gegevensverwerking te beperken in de volgende gevallen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U heeft overeenkomstig het vorige artikel bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." zwaarder wegen dan de uwe. 

In deze gevallen worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Indien u een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt u door "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.


G. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." te verzoeken de door u meegedeelde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien deze verwerking berust op toestemming en de verwerking via geautomatiseerde procedés geschiedde.

"Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." zal aan dit verzoek binnen een termijn van 1 maand gevolg geven. Deze termijn van 1 maand kan met 2 maanden verlengd worden.

 

Datalekken en inbreuken op de persoonsgegevens

Indien zich een datalek of een inbreuk op de persoonsgegevens zou voordoen, wordt dit binnen de 72 uren gemeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien buitengewone omstandigheden ertoe leiden dat deze termijn niet kan worden nageleefd, wordt dit omstandig gemotiveerd.

Indien het datalek of de inbreuk op de persoonsgegevens een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt u onverwijld over dit lek of deze inbreuk geïnformeerd.

Deze kennisgeving vindt niet plaats wanneer de gelekte gegevens beschermd worden door passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, wanneer er achteraf maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat het vermelde risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet zal voordoen, of wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dit laatste geval zal u in de mate van het redelijk mogelijke verwittigd worden door een vermelding op de website bemiddelingskantoor-lefever.be.

Indien u verwittigd dient te worden van een datalek of een inbreuk op de persoonsgegevens, bevat deze kennisgeving de aard van de inbreuk, de aard van de gegevens in kwestie, de contactgegevens voor het bekomen van meer informatie, de waarschijnlijke gevolgen van het lek of de inbreuk en de maatregelen die werden voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken.

 

Data Protection Officer (DPO) en Gegevensbeschermingseffect-beoordeling

Daar "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." niet op systematische wijze op grote schaal persoonlijke data verwerkt, dient geen Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) aangesteld te worden.

Daar "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." geen gegevens verwerkt die van die aard zijn dat er een hoog risico bestaat voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dient geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling te worden uitgevoerd.

 

Verwerkingsregister

"Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." houdt intern een register bij waarin wordt opgenomen welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt worden, welke de verwerkingsdoeleinden zijn, hoe lang de gegevens bewaard worden en wie er toegang toe heeft.

Ook wordt een register bijgehouden met eventuele datalekken.

"Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." maakt geen gebruik van direct marketing.

 

Klachten

In geval van een betwisting m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u "Bemiddelingskantoor Lefever Comm.V." steeds contacteren, per e-mail op het adres katleen@bemiddelingskantoor-lefever.be of per telefoon op +32 50 81 52 58.

U kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post aan B-1000 BRUSSEL (België), Drukpersstraat 35, per e-mail op commission@privacycommission.be, of per telefoon op +32 2 274 48 00.